Název projektu: Nejsem (na to) sám

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.11.2022 – 31.10.2023

Anotace/Cíle projektu: Projekt se zaměřuje na děti v pěstounské péči, které se potýkají s problémy ve škole, ať už se špatným prospěchem, nedostatkem motivace či vyloučením z kolektivu. Je to dáno zkušenostmi a zážitky, které si nesou z raného dětství. Právě vztahy s vrstevníky a přirozeným sociálním prostředím dítěte jsou přitom pro jeho zdravý vývoj klíčové. V rámci projektu chceme dětem vyrůstajícím v NRP poskytnout službu doučování a umožnit jim trávit volný čas mezi vrstevníky. 

 

Název projektu: Děti patří domů

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Projekt je inovací předchozí práce s ohroženými rodinami ve smyslu rozšíření cílové skupiny a zaměřením se na kvalitu diagnostiky a vlastní práce s klienty. V předchozích letech byly cílovou skupinou rodiny ohrožené odebráním dětí, kde se zejména jednalo o rodiče se sníženými kompetencemi. Cílovou skupinu nově rozšiřujeme o rodiny s dětmi, které byly svědky týrání nebo bylo týrání pácháno přímo na dětech. Jedná se o rodiny, kde je na základě vyhodnocení OSPOD nutno zajistit odborné služby.

Název projektu: Děti v hlavní roli

Výše schválené podpory: 80 000 Kč

Realizace: 1.5.2022 – 30.4.2023

Anotace/Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality života rodin prostřednictvím zvýšení informovanosti o traumatických jevech, reakcích na trauma a dále přímá práce s rodinami zatíženými traumatickými událostmi:

  • zvýšíme povědomí o problematice traumatu a významu podpory rodiče po prožitém traumatu dítěte, 
  • v rámci poradny pro rodiny s dětmi vznikne místnost vybavená pro práci s dětmi, 
  • rodiče účastnící se projektu budou znát možnosti, jak děti po zátěžové situaci podpořit, 
  • přímou prací s rodinami, které zažily náročné situace, zlepšíme kvalitu jejich života.  

 

Název projektu: Rozvodem to nekončí III. 2021

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: 1.5.2021 – 30.4.2022

Anotace/Cíle projektu: Od roku 2014 pracujeme s rodinami, které procházejí rozvodem/rozchodem. Spory s ním spojené mnohdy přetrvávají i několik let. Rozvod rodičů znamená pro dítě traumatickou událost a to i v případech, kdy se rodiče snaží o rozvod smírný. Často dochází k vleklým sporům a hádkám o dítě. Naším cílem je dál pomáhat rodičům zvládnout rozvod tak, aby se rodinná situace uklidnila a v případě potřeby zajistit terapeutickou podporu pro dítě. Díky kontinuální podpoře projektu zajistíme dalším 20 rodinám komplexní pomoc v rozvodu/rozchodu.

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci – návazné aktivity

Výše schválené podpory: 170 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Zajištění komplexních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím realizace návazných služeb (mediace, terapie, asistovaný kontakt/předávání, etopedická péče).

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko

Výše schválené podpory: 240 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Projekt směřuje k následujícímu stavu: 

  • Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení
  • Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
  • Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
  • Rodiče jsou vnímavý k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
  • Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
  • Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Název projektu: Profesionalizace CPR Sluníčko

Výše schválené podpory: 102 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.3.2022

Anotace/Cíle projektu: Cílem projektu je za pomoci externisty vyhodnotit současný stav, ve kterém se  organizace nachází, a nasměrovat strategii, která pomůže organizaci stabilizovat. Výstupem projektu je strategický plán organizace na období 3 let a fundraisingový plán organizace. 

Název projektu: Všude dobře, v rodině nejlíp

Výše schválené podpory: 67 800 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Propagace pěstounské péče, šíření povědomí o náhradní rodinné péči u široké veřejnosti a budování/posilování pozitivního vnímání
pěstounů. Aktivity budou realizovány v souladu s kampaní Dejme dětem rodinu, kdy jsme aktivními členy pracovní skupiny.

Název projektu:Podpora rodinám s dospívajícím dítětem – Třinec 2022

Výše schválené podpory: 98 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Projekt se zaměřuje na podporu vztahů a řešení konfliktních situací v rodinách s dospívajícími dětmi. Zapojení rodin do projektu bude
probíhat na základě spolupráce s OSPOD Třinec. Vycházíme z identifikované potřeby, která je uvedena v kom. plánu.

Název projektu: Zvýšení kvality sociálních služeb Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné a Třinci

Výše schválené podpory: 144 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Rádi bychom zvýšili kvalitu služby Poradna pro rodinu s dětmi Sluníčko v Karviné a Třinci. Poradna má za sebou první rok fungování (v
Třinci rok a půl) a rádi bychom upravili prostředí a doplnili základní vybavení pro klienty i sociální pracovníky.

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci

Výše schválené podpory: 548 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: 
• Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o
možnostech řešení
• Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
• Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
• Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
• Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
• Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné

Výše schválené podpory: 738 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: 
• Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o
možnostech řešení
• Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
• Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
• Rodiče jsou vnímaví k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
• Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
• Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Název projektu: Dofinancování sociálních služeb zařazených v Krajské síti sociálních služeb

Výše schválené podpory: 85 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: 
Dofinancování osobních a provozních nákladů u sociálních služeb poskytovaných na území Moravskoslezského kraje.

Název projektu: Návazné služby pro zajištění komplexní práce s rodinami v Karviné 2022

Výše schválené podpory: 279 187 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.3.2022

Anotace/Cíle projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a STABILNÍ podporu zaměřenou na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Karviné ojedinělé.
Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat.

 

Název projektu: Návazné služby pro zajištění komplexní práce s rodinami v Třinci 2022

Výše schválené podpory: 229 826 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.3.2022

Anotace/Cíle projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a STABILNÍ podporu zaměřenou na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Karviné ojedinělé.
Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat.

 

Název projektu: Preventivní aktivity na podporu rodiny v Karviné 2022

Výše schválené podpory: 285 010 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.3.2022

Anotace/Cíle projektu: Poradna pro rodinu Sluníčko v Karviné zajistí rodinám KOMPLEXNÍ a DLOUHODOBOU podporu zaměřenou nejen na prevenci, ale i na zprostředkování odborných služeb, které jsou na území Karviné ojedinělé v rámci plánovaných aktivit projektu pomůžeme rodičům, kteří nemají předpoklady k výchově svých dětí, osvojit si rodičovské kompetence; u ostatních rodičů chceme rodičovské kompetence dále posouvat a rozvíjet. Vyřešením rodinných konfliktů zkvalitníme rodinné vztahy a předejdeme ohrožení, do kterého by se neřešením problému mohly dostat.

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné 2022

Výše schválené podpory: 320 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: 
Cílem projektu za zajištění stabilního poskytování služeb odborného sociálního poradenství pro rodiny s dětmi.
Posláním Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko je poskytnout poradenství, podporu a odbornou pomoc rodinám s dětmi tak, aby se v rodinách podpořilo stabilní a podnětné rodinné prostředí s fungujícími vztahy. Jedná se o registrovanou sociální službu.

 

Název projektu: Děti ve Sluníčku 2022

Výše schválené podpory: 40 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: 
Cílem projektu je pomoc rodinám prostřednictvím návazných služeb odborného sociálního poradenství, které je poskytováno v rámci Poradny pro rodiny s dětmi Sluníčko v Karviné.
Přínose je podpora stabilizace situace v rodině. Jedná se zejména o rodiny, které procházejí rozvodem / rozchodem.

Historie projektů