Název projektu: Doučování dětí z pěstounských rodin

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.11.2021 – 31.10.2022

Anotace/Cíle projektu: Vzdělání je odrazovým můstkem nejen pro získání zaměstnání, ale určuje do jisté míry také životní spokojenost člověka. Děti vyrůstající v pěstounských rodinách se často potýkají s potížemi ve škole – špatným prospěchem, nedostatkem motivace, vyloučením z kolektivu. To je dáno životními zkušenostmi, které si nesou (zanedbávání, týrání, životní styl rodičů). V rámci projektu chceme dětem vyrůstajícím v NRP poskytnout službu doučování, kterou vidíme jako velmi potřebnou a kterou není možné hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

 

Název projektu: Děti patří domů

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Projekt je inovací předchozí práce s ohroženými rodinami ve smyslu rozšíření cílové skupiny a zaměřením se na kvalitu diagnostiky a vlastní práce s klienty. V předchozích letech byly cílovou skupinou rodiny ohrožené odebráním dětí, kde se zejména jednalo o rodiče se sníženými kompetencemi. Cílovou skupinu nově rozšiřujeme o rodiny s dětmi, které byly svědky týrání nebo bylo týrání pácháno přímo na dětech. Jedná se o rodiny, kde je na základě vyhodnocení OSPOD nutno zajistit odborné služby.

Název projektu: Děti v hlavní roli

Výše schválené podpory: 80 000 Kč

Realizace: 1.5.2022 – 30.4.2023

Anotace/Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality života rodin prostřednictvím zvýšení informovanosti o traumatických jevech, reakcích na trauma a dále přímá práce s rodinami zatíženými traumatickými událostmi:

  • zvýšíme povědomí o problematice traumatu a významu podpory rodiče po prožitém traumatu dítěte, 
  • v rámci poradny pro rodiny s dětmi vznikne místnost vybavená pro práci s dětmi, 
  • rodiče účastnící se projektu budou znát možnosti, jak děti po zátěžové situaci podpořit, 
  • přímou prací s rodinami, které zažily náročné situace, zlepšíme kvalitu jejich života.  

 

Název projektu: Rozvodem to nekončí III. 2021

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: 1.5.2021 – 30.4.2022

Anotace/Cíle projektu: Od roku 2014 pracujeme s rodinami, které procházejí rozvodem/rozchodem. Spory s ním spojené mnohdy přetrvávají i několik let. Rozvod rodičů znamená pro dítě traumatickou událost a to i v případech, kdy se rodiče snaží o rozvod smírný. Často dochází k vleklým sporům a hádkám o dítě. Naším cílem je dál pomáhat rodičům zvládnout rozvod tak, aby se rodinná situace uklidnila a v případě potřeby zajistit terapeutickou podporu pro dítě. Díky kontinuální podpoře projektu zajistíme dalším 20 rodinám komplexní pomoc v rozvodu/rozchodu.

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko v Třinci – návazné aktivity 2021

Výše schválené podpory: 120 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Zajištění komplexních služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím realizace návazných služeb (mediace, terapie, asistovaný kontakt/předávání, etopedická péče).

 

Název projektu: Poradna pro rodiny s dětmi Sluníčko

Výše schválené podpory: 240 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Anotace/Cíle projektu: Projekt směřuje k následujícímu stavu: 

  • Rodiče mají náhled na současnou situaci v jejich rodině, orientují se v ní, jsou informováni o možnostech řešení
  • Rodiče se dokáží domluvit na základních záležitostech týkajících se dítěte
  • Rodiče mají fungující vztahy s dítětem i po rozvodu/rozchodu
  • Rodiče jsou vnímavý k potřebám svých dětí a umí je přiměřeně naplňovat
  • Dítě má dostatečnou podporu k porozumění a zvládnutí obtížné rodinné situace
  • Rodiče mají dostatečné informace k pochopení své rodičovské role, rodičovských práv a povinností

Název projektu: Profesionalizace CPR Sluníčko

Výše schválené podpory: 102 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.3.2022

Anotace/Cíle projektu: Cílem projektu je za pomoci externisty vyhodnotit současný stav, ve kterém se  organizace nachází, a nasměrovat strategii, která pomůže organizaci stabilizovat. Výstupem projektu je strategický plán organizace na období 3 let a fundraisingový plán organizace. 

Historie projektů