Nadace Terezy Maxové

Projekty 2022

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.11.2021 – 31.10.2022

Vzdělání je odrazovým můstkem nejen pro získání zaměstnání, ale určuje do jisté míry také životní spokojenost člověka. Děti vyrůstající v pěstounských rodinách se často potýkají s potížemi ve škole – špatným prospěchem, nedostatkem motivace, vyloučením z kolektivu. To je dáno životními zkušenostmi, které si nesou (zanedbávání, týrání, životní styl rodičů). V rámci projektu chceme dětem vyrůstajícím v NRP poskytnout službu doučování, kterou vidíme jako velmi potřebnou a kterou není možné hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

Výše schválené podpory: 100 000 Kč

Realizace: 1.1.2022 – 31.12.2022

Projekt je inovací předchozí práce s ohroženými rodinami ve smyslu rozšíření cílové skupiny a zaměřením se na kvalitu diagnostiky a vlastní práce s klienty. V předchozích letech byly cílovou skupinou rodiny ohrožené odebráním dětí, kde se zejména jednalo o rodiče se sníženými kompetencemi. Cílovou skupinu nově rozšiřujeme o rodiny s dětmi, které byly svědky týrání nebo bylo týrání pácháno přímo na dětech. Jedná se o rodiny, kde je na základě vyhodnocení OSPOD nutno zajistit odborné služby.

Projekty 2021

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.11.2020 – 31.10.2021

Vzdělání je jedním z důležitých předpokladů pro získání zaměstnání a úspěšný start do života. Děti v NRP mají svůj životní start již od počátku ztížený prožitými traumaty. Zkušenosti, které v dětství získaly, jako např. zanedbávání, životní styl rodičů, změna výchovného prostředí, se často odráží v jejich školním prospěchu. V rámci projektu chceme těmto dětem poskytnout službu doučování, kterou není možné hradit ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče.

 

Výše schválené podpory: 230 000 Kč

Realizace: 1.1.2021 – 31.12.2021

„Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt – Děti v hlavní roli 2. V roce 2020 jsme pracovali s 25 rodinami (stav k 20.10.2020). Pomoc ohroženým dětem vnímáme jako prioritu, bez ní budou děti „“opakovat chyby svých rodičů““.
Cílem je komplexní podpora ohrožených rodin. Aktivity (terapeutická práce), není těmto rodinám mimo projekt dostupná.
Příspěvek použijeme na zajištění odborných poradenských služeb. V roce 2021 očekáváme spolupráci až s 25 rodinami.“

Projekty 2020

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: 1.11.2019 – 31.10.2020

„Hlavním cílem projektu je podpora vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči a s tím související příprava na samostatný život.
Dílčí cíle projektu:
– zlepšit prospěch zapojených dětí
– pomoci dětem s přípravou do školy, naučit je samostatné systematické přípravě na vyučování
– posílit kompetence k učení zapojených dětí
– díky zlepšení prospěchu rozšířit možnosti výběru střední školy
– připravit zapojené děti na přijímací zkoušky na střední školu
– v souvislosti se zlepšením prospěchu upevnit pozici dítěte v kolektivu spolužáků a zvýšit sebevědomí dítěte „

Výše schválené podpory: 280 000 Kč

Realizace: 1.1.2020 – 31.12.2020

„Projekt navazuje na předchozí úspěšný projekt – Děti v hlavní roli 2019. V roce 2019 jsme pracovali s 25 rodinámi (10/2019). Protože vidíme v této práci smysl, chceme v této práci s rodinami a dětmi pokračovat.
Smyslem projektu a jeho aktivit je komplexní podpora ohrožených rodina a zajištění práva dítěte poznat své rodiče a být jimi vychováván.
Příspěvek použijeme na zajištění odborných poradenských služeb ohroženým rodinám s dětmi. V roce 2020 očekáváme, že budeme pracovat až s 30 rodinami.“

Projekty 2019

Výše schválené podpory: 27 700 Kč

Realizace: listopad 2018 – říjen 2019

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy.

Výše schválené podpory: 30 000 Kč

Realizace: listopad 2019 – říjen 2020

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy.

Výše schválené podpory: 274 165 Kč

Realizace: leden – prosinec 2019

Hlavním cílem projektu je komplexní podpora ohrožených rodina a zajištění práva dítěte poznat své rodiče a být jimi vychováván.

Projekty 2018

Výše schválené podpory: 15 700 Kč

Realizace: listopad 2017 – říjen 2018

Získaný příspěvek nám umožní uskutečnit doučování pro děti v náhradní rodinné péči a několik společenských akcí zaměřených na podporu náhradní rodiny a posilování její role.

Výše schválené podpory: 27 700 Kč

Realizace: listopad 2018 – říjen 2019

Hlavním cílem je pomoc dětem v náhradní rodinné péči při přípravě do školy.

Projekty 2017

Výše schválené podpory: 15 700 Kč

Realizace: listopad 2016 – říjen 2017

Projekt „Nejsem v tom sám“ zahrnuje aktivity, které nabídnou pomocnou ruku nejen dětem v NRP (s doučováním a školní přípravou, začleněním se do kolektivu či aktivním naplněním volného času), ale i náhradním rodičům. Cílem je zabránit jejich možnému pocitu vyloučení, a to prostřednictvím akcí pro náhradní rodiny, kde mohou sdílet své příběhy, radosti či starosti, ale především obohacovat se vzájemně o cenné zkušenosti.

Výše schválené podpory: 15 700 Kč

Realizace: listopad 2017 – říjen 2018

Získaný příspěvek nám umožní uskutečnit doučování pro děti v náhradní rodinné péči a několik společenských akcí zaměřených na podporu náhradní rodiny a posilování její role.